RODOCONSULTIG - RODO dla firm. IOD, audyty, wdrożenie, szkolenia

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników korzystających ze strony www.rodoconsulting.eu

Administratorem danych osobowych jest firma MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku 23-200 przy ul.Grodzkiej 15, NIP 715-17-25-928, zwany dalej: „Administratorem danych”

Niniejsza Polityka jest dokumentem informacyjnym i nie zastępuje polityki bezpieczeństwa, prowadzonej przez Operatora Serwisu zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

W zakresie danych, będących danymi osobowymi w świetnie przepisów o ochronie danych osobowych, administratorem danych jest Operator Serwisu, firma MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna.

1. Definicje

 • Administrator danych osobowych (dalej Administrator danych) – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

 • Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora danych, dostępna pod adresem internetowym www.dafreakzmeet.com

 • Użytkownik – osoba odwiedzająca Serwis 

 • Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

2. Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w serwisie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników za pomocą formularza kontaktowego, zapisu do newslettera, dokonując zakupu w sklepie dostępnym w serwisie. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Serwis realizuje również funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach poprzez zapisywanie technicznych logów na poziomie serwera www, obsługiwanego przez MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna (Operatorem jest MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia zapytania oraz odpowiedzi na nie, ale i niezbędne do wykonywania usługi i realizacji umowy sprzedaży.

3. Zakres i cel zbieranych danych osobowych

Formularz kontaktowy

 • Wysyłając zapytanie przy wykorzystaniu formularza kontaktowego, użytkownik wskazuje: nazwę nadawcy, adres email lub/i numer telefonu. Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przekazane zapytanie oraz realizacji usług przez administratora.

 Newsletter

 • Zapisując się do newslettera, użytkownik podaje adres email, w celu przesyłania mu newslettera, a podstawą prawną ich przetwarzania jest jego zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane przetwarzane są w ramach autorskiego systemu mailingowego.

 • Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że użytkownik zrezygnuje z jego otrzymywania, co spowoduje usunięcie jego danych z bazy. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość sprostowania swoich danych zapisanych w bazie newsletterowej, jak również zażądania ich usunięcia, rezygnując równocześnie z otrzymywania newslettera. 

  Cookies

 • Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności  niewielkie pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. To Użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. 

 •  Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

 •  W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

 •  Zgodnie z Ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. nr 171, poz. 1800 z późn. zm.) każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki.

 •  Zmiana w konfiguracji obsługi plików cookies w przeglądarkach jest opisana na stronach producentów oprogramowania:

 •  Administrator danych może kontaktować się z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych z przesłanymi zapytaniami 

 •  Każdy użytkownik ma prawo zmienić, zaktualizować lub usunąć swoje dane osobowe, wnieść skargę do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, żądać ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych, osobiście przesyłając dyspozycję do Administratora danych pocztą elektroniczną na adres: biuro@rodoconsulting.eu

 •  Administrator danych zabezpiecza dane osobowe stosując wysoki poziom zabezpieczeń wskazany w Rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024).

 •  Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w systemie Administratora danych mają wyłącznie osoby przez niego upoważnione i zobowiązane do zachowania danych w poufności.

 •  Administrator danych stosuje opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

 •  Dopuszcza się zaistnienie sytuacji, w której zmianie nieznacznie ulegnie zakres zbieranych danych lub sposób ich zabezpieczenia przy zachowaniu prywatności użytkowników.

 •  Niniejszy dokument nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń wysuwanych wobec Administratora danych o ile roszczenia te nie będą wynikały z obowiązujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej przepisów prawa.

 •  W Serwisie mogą zostać zamieszczone odnośniki i przekierowania do innych stron www. Administrator danych nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności, które obowiązują na tych stronach.

 •  Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym dokumencie. Zmiany będą publikowane na stronach Serwisów wraz z datą ostatniej aktualizacji.

RODO

Część I. Informacje ogólne

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 04.05.2016), dalej zwanym RODO, informujemy, że:

 • Administratorem danych osobowych jest MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku 23-200 przy ul.Grodzkiej 15, NIP 715-17-25-928.

 • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku 23-200 przy ul.Grodzkiej 15 lub poprzez e-mail: biuro@rodoconsulting.eu

 • Państwa dane osobowe pozyskane przez Administratora przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na email przesłany przez formularz kontaktowy, to jest w celu podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust 1 lit. a i b RODO).

 • Odbiorcami danych osobowych podanych przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego mogą być podmioty, którym administrator powierzył przetwarzanie danych (tzw. procesorzy) np. obsługa IT.

 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 • Dane osobowe przetwarzane do celu obsługi zapytania będą przechowywane przez okres trwania korespondencji uzasadniony rodzajem zapytania (jednak nie dłużej niż przez okres 6 miesięcy od daty zakończenia korespondencji), ewentualnie do czasu wcześniejszego odwołania zgody na przetwarzanie.

 • W zależności od tego, jakie będą rezultaty prowadzonej korespondencji, dane albo będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy o czymosoba, której dane dotyczą zostanie odrębnie poinformowana, albo zostaną usunięte, jeżeli nie dojdzie do nawiązania współpracy.

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody: prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 • Aby skorzystać z praw wskazanych powyżej, proszę się kontaktować z Administratorem danych na dane kontaktowe podane w pkt 2 powyżej.

 • Jeśli osoba, której dane osobowe dotyczą, uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje jej prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych to jest Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 •  Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 • Mediator sp.j. może korzystać z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty, jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

 Część II. Prawo do sprzeciwu z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 1 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w przypadku, gdyby przetwarzanie danych osobowych następowało na następujących podstawach:

  • przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi danych osobowych,

  • przetwarzane danych osobowych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.

 • Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku 23-200 przy ul.Grodzkiej 15 lub poprzez e-mail: biuro@rodoconsulting.eu

 • Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, zgłaszając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą.

Część III. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego

Ponadto zgodnie z art. 21 ust. 2 i ust. 4 RODO informujemy, iż:

 • Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w przypadku gdyby przetwarzanie następowało do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.

 • Prawo do sprzeciwu przysługuje w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim.

 • Sprzeciw, o którym mowa w pkt 1 należy zgłosić Administratorowi danych.

 •  Z Administratorem danych można skontaktować się: listownie na adres: MEDIATOR Katarzyna Jata i Artur Jata Spółka Jawna z siedzibą w Kraśniku 23-200 przy ul.Grodzkiej 15 lub poprzez e-mail: biuro@rodoconsulting.eu